عید غدیر مبارک...

امروز عید احمد وجشن ولایت است

                                              جشن ولایت از پی ختم رسالت است

امروز از زمین وزمان تا به عرش عشق

                                             شورو سرورو ولوله و صد حکایت است

امروز صد ملک بنویسند نکته ها

                                            عید غدیر و عشق علی را روایت است

/ 0 نظر / 11 بازدید